Политика за онлайн поверителност

Настоящата политика за онлайн поверителност („Политиката“) е в сила за Sava:потребителски гуми с адрес http://www.sava-tires.com („Уеб сайтът“).

 

Goodyear Ангажимент за поверителност

Компанията за гуми и каучукови изделия Goodyear и нейните филиали уважават поверителността на информацията на всяко лице и високо ценят доверието на посетителите на уеб сайтовете ни, нашите клиенти, търговци или други лица, с които поддържаме работни отношения. Ние полагаме всички усилия да обработваме личните данни (както е посочено по-долу) по начин, който отговаря на законите в държавите, в които провеждаме бизнес дейността си. В Европейския съюз това включва, считано от 25 май 2018 г., Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“)1.
Когато посещавате нашия уеб сайт, Goodyear Tires Romania S.R.L с адрес 1A Bucharest Ploiesti Street, Bucharest Business Park, Building C, Ground Floor, District 1, Bucharest, Romania (наричана по-долу „Goodyear“ или „ние“), ще обработва Вашите лични данни (както е описано по-долу). В този контекст Goodyear ще действа като администратор на данни, т.е. лице, което е отговорно за обработването на личните Ви данни, тъй като ще решава защо и по какъв начин да се обработват личните Ви данни.
Целта на настоящата Политика е да Ви информира по напълно прозрачен начин:
• защо и по какъв начин Goodyear събира, обработва и съхранява личните Ви данни;
• какво включва ролята на компанията като „администратор“ на личните Ви данни; и
• какви са Вашите права и задължения във връзка с обработването на данните.

Дефиниции

За целите на тази Политика се определят следните дефиниции:
лични данни“ означава всички данни, които са свързани с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице2;
обработване“ ще означава всяка операция или набор операции, която/които се извършва/т във връзка с лични данни или набори лични данни, независимо дали по автоматичен начин, като например събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменяне, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин осигуряване на достъп, сравняване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожение, като глаголът „обработва“ ще се тълкува в съответния смисъл; и
обработващо лице“ означава физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора. Обработващите лица на Goodyear може да бъдат дъщерни дружества, филиали или явяващи се трети страни доставчици и доставчици на услуги. При всички случаи Goodyear ще сключи с обработващото лице споразумение за обработване на данни, за да гарантира, че личните Ви данни са защитени съгласно ОРЗД.

Събиране на информация

Метод за събиране

Докато преглеждате уеб сайта, определени лични данни се събират просто вследствие на престоя Ви в него. В допълнение, някои функции на нашия уеб сайт може да изискат доброволно да предоставите на Goodyear дадени лични данни.

Категории събирана лични данни

Събиране следната информация от посетителите на уеб сайта:
• Вашия IP адрес;
• домейна на доставчика Ви на интернет;
• видът и версията на браузъра, операционната система и платформата Ви;
• информация относно посетените страница, проучваните данни, прекараното в уеб сайта време и други статистики;
• информация относно навиците и предпочитанията Ви;
Ако желаете да имате достъп до определени функции на уеб сайта или да се възползвате от тях, също така може да поискаме да предоставите следните допълнителни данни:
• базова идентификационна информация (като име, пощенски/имейл адрес и телефонен номер);
• съдържание на формулярите за контакт, които попълвате чрез уеб сайта;
• финансова информация (например данни за банкова сметка);
• онлайн регистрационна информация за гаранцията на гумите и референтни номера;
• идентифицираща превозното средство информация (включително регистрационен номер, до степента, до която това е позволено съгласно приложимото законодателство);
• данни за вход; и
• друга информация, свързана с проучвания, които може да провеждаме във връзка с използването на уеб сайта от Ваша страна .
Моля, имайте предвид, че в някои държави идентифициращата превозното средство информация може също така да се получи от публично достъпни източници, до които имате достъп, за свързване на регистрационните номера с идентифициращата превозното средство информация.
Обработването на плащания, в т.ч. обработвания на плащания с дебитни и кредитни карти, се извършва от явяващи се трети страни доставчици на услуги, като Goodyear не обработва и не съхранява данните за кредитната или дебитната Ви карта във връзка с изпълнените през уеб сайта трансакции.

Последици от отказа за предоставяне на лични данни

Не сте законово задължени да предоставяте на Goodyear своите лични данни. Моля, имайте предвид обаче, че при определени обстоятелства Вашият отказ да предоставите личните си данни или да приемете бисквитки или настройки за браузъра може да повлияе върху работата Ви с уеб сайта и да Ви попречи да използвате определени негови функции.
Поради това, когато се събират лични данни (например с формуляри), ще обозначим дали предоставянето на съответната информация е задължително (например със звездичка) и какви са последиците от отказ за нейното предоставяне.

Бисквитки или други подобни технологии

Нашият уеб сайт може да използва „бисквитки“ или „уеб маяци“. „Бисквитката“ представлява текстови файл, който може да се изтегли на компютъра, устройството или системата Ви при посещаване на уеб сайта. Бисквитките позволяват на Goodyear да обслужва по-добре посетителите на уеб сайта, като предлага специфична за нуждите им информация. Самата бисквитка съдържа данни, които се събират от устройството Ви и се изпращат обратно на уеб сайта при всяка последваща визита, за да може действията и предпочитанията Ви да се запомнят с времето. Събраната информация не съдържа името, адреса, телефонния номер или имейл адреса Ви.

Сигурност

Като се вземат предвид състоянието, разходите за внедряване и естеството, мащабът, контекстът и целта на обработването, както и рискът от различни обстоятелства и тежестта за правата и свободите на физическите лица, Goodyear взема съответните предпазни мерки, за да защитава личните данни в нейно владение от загуба, злоупотреба и неупълномощен достъп, разкриване, изменяне и унищожение, както и за да отговаря на случаи на злоупотреба, загуба или неупълномощено използване на такива лични данни.
Събираната от Goodyear информация може да се съхранява на системи за съхранение на данни от трети страни (вижте раздел „Явяващи се трети страни получатели“ по-долу). В такива случаи Goodyear също така изисква от съответните трети страни да внедрят практики и системи за сигурност, чрез които да гарантират безопасността на информацията.

Цели и законна база за обработването

Цели на обработването

Goodyear и обработващите лица, които действат от името на Goodyear, използват личните данни, които предоставяте на Goodyear, за следните цели:
• Регистриране и управление на потребители (например управление на акаунти и отговаряне на въпроси)
• Обработване, записване и проследяване на покупки, плащания, връщания, гаранции или отстъпки
• Поръчване на продукти или услуги
• Измерване на употребата на нашия уеб сайт (включително изготвяне на статистики за потреблението)
• Периодично изпращане на промоционални имейли за нашите продукти, специални оферти и данни, които може да представляват интерес за Вас или компанията, за която работите, и които използват предоставения от Вас имейл адрес (ако има такъв)
• Покана за участие в онлайн проучвания
• Молба за обратна връзка относно продукти и услуги
• Подобряване на уеб сайта
• Установяване на връзка с Вас за отговор на получен въпрос
• Участие в потребителска промоция и доставка на подарък
Предоставяната от Вас онлайн регистрационната информация за гаранция на гуми няма да се използва за рекламни цели.

Законова база за обработването

Ние нямаме право да обработваме лични данни, ако не разполагаме с валидно законово основание. Поради това ще обработваме личните данни само ако:
• сме получили предварително съгласието Ви за това;
• обработването е нужно, за да изпълним договорните си отношения към Вас или за да осъществим пред-договорни стъпки по Ваша молба;
• обработването е нужно, за да спазваме своите законови или регулаторни задължения (например данъчни или счетоводни изисквания); или
• обработването е нужно за законните интереси на Goodyear и не оказва неоправдано влияние върху Вашите интереси или фундаментални права и свободи. Моля, имайте предвид, че при обработването на личните Ви данни на тази база, ние винаги се стремим да поддържаме баланс между нашите законни интереси и Вашата поверителност.
Примери за подобни „законни интереси“ са:
• възползване от разходно ефективни услуги (например може да решим да използваме определени предлагани от външни доставчици платформи за обработване на данни);
• предлагане на нашите продукти и услуги на клиенти или потенциални клиенти;
• по-добро управление и администриране на взаимоотношенията с нашите клиенти и техните данни;
• подобряване качеството на услугите за нашите клиенти, като вземем под внимание техните предпочитания за средства за комуникация (телефон, имейл и др.) и честота на контакт;
• измерване интереса на нашите клиенти към продуктите на Goodyear и по-добро разбиране на взаимоотношенията на клиентите с рекламните имейли, включително чрез извършване на статистически и други изследвания и анализи на данните във връзка със статуса на имейлите (недоставени, доставени, прочетени);
• позволяване на Goodyear да предлага реклами и оферти, които са специално съобразени с дадените клиенти, така че Goodyear да може да рекламира продуктите си по-успешно;
• продажба на която и да е част от нашия бизнес или нашите активи или ако съществено всички наши активи бъдат придобити от трета страна, в който случай личните данни могат да формират част от един от активите, които продаваме;
• предотвратяване на измами или незаконни дейности, злоупотреби с нашите продукти или услуги, както и защита на нашите ИТ системи, архитектури и мрежи; и
• покриване на целите ни за корпоративна и социална отговорност;

Явяващи се трети страни получатели

Възможно е да прехвърлим личните данни на членовете на нашия персонал (до степента, до която това е нужно, за да изпълняват своите задължения) и други компании от групата Goodyear. Тези други компании от групата ще действат като друг администратор (в който случай ще бъдете информирани отделно за обработването) или ще обработват личните данни само от името на администратора и при негово поискване (т.е. ще действат като обработващо лице).
Също така е възможно да прехвърлим личните Ви данни към явяващи се трета страна обработващи лица извън групата Goodyear за изпълнение на посочените по-горе цели до степента, до която съответните се нуждаят от тях, за да изпълняват задачите, които сме им възложили.
Подобни явяващи се трети страни обработващи лица включват:
• нашите доставчици на (ИТ) услуги, доставчици на облачни услуги и доставчици на бази данни;
• нашите консултанти, доставчици и доставчици на услуги, които съдействат на Goodyear при рекламирането на нейните продукти и услуги; съхраняват и анализират личните данни; събират оценки, рецензии и мнения от потребителите и клиентите; поддържат връзка с Вас от името на Goodyear; и обработват и изпълняват трансакции, включително покупки и монтажи на гуми и/или други свързани с превозни средства услуги; както иначе е нужно за осигуряване на промоционални комуникации или услуги за потребителите на уеб сайта и клиентите.
Вашите лични данни може да бъдат разкрити пред:
• всяка трета страна, на която прехвърляме някои от нашите права или задължения по силата на свързано споразумение;
• всички национални и/или международни регулаторни органи, правоприлагащи или съдебни институции, в случаите, когато сме задължени по силата на закони, наредби или изисквания от страна на изброените да сторим това; и
• всички централни или местни правителствени отдели и други правоприлагащи или обществени органи.
Цялата информация, която се предоставя от потребителите през онлайн регистрационния формуляр за гаранция на гуми, който е включен в уеб сайта, няма да се споделя с каквито и да било трети страни, с изключение на както се изисква от закона.

Прехвърляния на данни отвъд държавните граници

Личните данни, които се прехвърлят във или извън рамките на групата Goodyear, може също така да се обработват в държава извън Европейското икономическо пространство, което включва държавите в ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия („ЕИП“).
Ако личните Ви данни бъдат прехвърлени извън ЕИП, ние ще сключим стандартните за ЕС договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, преди съответния трансфер, за да гарантираме нужното ниво на защита за прехвърлените лични данни. Може да поискате допълнителна информация по този въпрос и да получите копие на съответните приложени предпазни мерки, като упражните посочените по-долу Ваши права (вижте раздела „Вашите права“).

Съхранение на данните

Goodyear ще съхранява личните Ви данни само за период от 1 година след Вашето последно посещение на нашия уеб сайт.
Ако обаче дадено лице пожелае неговите лични данни да бъдат премахнати от базите ни данни преди изтичането на съответния период, то може да подаде такова съответно искане, както е посочено по-долу.

Вашите права

Имате правото на достъп до личните Ви данни, които се обработват от Goodyear по силата на тази Политика. Ако считате, че съхраняваната за Вас информация е погрешна или непълна, може да поискате нейното коригиране. Goodyear своевременно ще коригира всички такива данни.
Също така имате правото да:
• поискате личните Ви данни да бъдат изтрити;
• поискате обработването на личните Ви данни да бъде ограничено;
• оттеглите полученото от Goodyear Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни (без това оттегляне на съгласието да отменя законността на обработването на данните преди оттеглянето);
• възразите на обработването на личните Ви данни за преки рекламни цели; или
• възразите на обработването на личните Ви данни за други цели в определени обстоятелства, при които Goodyear обработва личните Ви данни на друга законна база, различна от предоставено от Вас съгласие,
като Goodyear ще уважи тези молби, възражения или оттегляния на съгласие, както се изисква съгласно приложимите закони за защита на данните.
Освен това също така имате правото за преносимост на данните. Това е правото да получите личните данни, които сте предоставили на Goodyear, в структуриран, често използват и машинно четлив формат, както и да поискате предаването на съответните лични данни до трета страна, без пречки от Goodyear и съгласно собствените си задължения за конфиденциалност.
За да упражните посочените по-горе права, моля, изпратете имейл на privacy_office@goodyear.com, с двустранно копие/сканирано изображение на личната Ви карта или паспорта Ви с цел удостоверяване Вашата самоличност.
Ако не искате да получавате имейли или други комуникации от Goodyear, моля, регулирайте предпочитанията си за видове комуникация, като изпратите имейл на privacy_office@goodyear.com . Goodyear ще прегледа всички искания за премахване на имена от пощенски или имейл списъци съгласно приложимите закони за защита на данните.
Ако имате някакви въпроси или не сте доволни от начина, по който Goodyear обработва личните Ви данни, моля, изпратете ни съобщение на Goodyear Tires Romania S.R.L с адрес 1A Bucharest Ploiesti Street, Bucharest Business Park, Building C, Ground Floor, District 1, Bucharest, Romania] или се свържете с нас по електронната поща на адрес privacy_office@goodyear.com. Ще разгледаме Вашите въпроси или оплаквания и ще се свържем с Вас при първа възможност.
Също така винаги имате правото да подадете жалба пред компетентния орган за защита на данните.

Други уеб сайтове

Уеб сайтът може да съдържа връзки към други уеб сайтове, които не са собственост на Goodyear, и ние се стараем да предлагаме връзки само към такива уеб сайтове, които споделят високите ни стандарти и уважение към поверителността. Въпреки това Goodyear няма да носи отговорност за съдържанието или практиките за поверителност, използвани от уеб сайтове, които не са собственост на Goodyear.

Деца

Goodyear не събира, използва или разкрива целенасочено лични данни (като имена, адреси и телефонни номера) от деца на възраст под 16 години чрез който и да е уеб сайт без предварително съгласие от родител или законен настойник. Goodyear не позволява на деца под 16 години да се регистрират или участват в състезания или промоции на този уеб сайт. Въпреки това, в случай че родителят или настойникът на дете под 16 години сметне, че детето е предоставило на Goodyear лични данни за себе си, родителят или настойникът на това дете трябва да се свърже с Goodyear, ако желаят данните да бъдат изтрита от системите на Goodyear. Ако Goodyear разбере, че има лични данни за дете под 16 години в подлежащ на извличане формат сред своите файлове, Goodyear ще изтрие тези данни от съществуващите файлове.
Освен това, всяко лице на възраст под 16 години трябва да поиска разрешение от своя родител или настойник, преди да използва или разкрива лични данни за себе си в този уеб сайт.

Актуализации на Политиката

Ще бъдете предварително уведомени за всички бъдещи актуализации относно обработването на личните Ви данни, както е описано в настоящата Политика, чрез уеб сайта (с изскачащи съобщения или по друг начин), както и чрез другите обичайни комуникационни канали (например по имейла, ако е приложимо).

 

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

2 Подлежащото на идентифициране физическо лице е човек, който може да бъде пряко или непряко идентифициран чрез споменаване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за неговите физически, физиологични, генетични, умствени, икономически, културни или социални дадености.