Zásady ochrany osobních údajů na internetových stránkách

Tyto zásady ochrany osobních údajů na internetových stránkách (dále „Zásady”) se vztahují na http://www.sava-tires.com (dále „Internetové stránky”).

Závazek [Goodyear Czech s.r.o.] k ochraně osobních údajů

Společnost Goodyear Tire & Rubber Company a její přidružené společnosti, respektují osobní soukromí a cení si důvěry návštěvníků našich Internetových stránek, našich zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů. Snažíme se zpracovávat osobní údaje (viz definice níže) způsobem odpovídajícím legislativě zemí, v nichž podnikáme. V Evropské unii to od 25. května 2018 zahrnuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“)1.
Kdykoli navštívíte naše Internetové stránky, [   www.sava-tires.com] (dále také „Goodyear” nebo „my”) budou se zpracovávat vaše osobní údaje (viz definice níže). V tomto kontextu bude společnost Goodyear fungovat jako správce osobních údajů, tj. osoba odpovědná za zpracovávání vašich osobních údajů, protože rozhoduje, o tom proč a jak budou vaše osobní údaje zpracovávány.
Účelem těchto Zásad je informovat a transparentně vysvětlit:
• za jakým účelem a jak společnost Goodyear sbírá, zpracovává a uchovává vaše osobní údaje;
• co zahrnuje její role „správce“ vašich osobních údajů;
• a jaká vaše práva a naše povinnosti vyplývají z tohoto zpracovávání.

Definice

V rámci těchto Zásad se budou požívat tyto definice:
osobní údaje“ znamenají jakoukoli informaci týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby2;
zpracovávání“ znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, uchovávání, přizpůsobení či pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šířením či jakýmkoli jiným zpřístupněním, seřazení či zkombinování, omezení, vymazání či zničení a stejným způsobem se bude užívat sloveso „zpracovávat“; a
zpracovatel“ znamená fyzickou či právnickou osobu, která zpracovává osobní údaje jménem správce osobních údajů. Zpracovatelé společnosti Goodyear mohou být pobočky, přidružené společnosti či třetí strany - dodavatelé a poskytovatelé služeb. V každém případě uzavře společnost Goodyear se zpracovatelem smlouvu o zpracování údajů, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s GDPR.

Shromažďování osobních údajů

Způsob shromažďování

Při prohlížení Internetových stránek se některé osobní údaje shromažďují jako prostý důsledek vašeho prohlížení.  Nicméně některé funkce na našich Internetových stránkách mohou vyžadovat dobrovolné sdělení některých vašich doplňujících osobních údajů společnosti Goodyear.

Kategorie shromažďovaných osobních údajů

Od návštěvníků našich Internetových stránek sbíráme tyto údaje:
• vaši IP adresu;
• doménu vašeho poskytovatele internetového připojení;
• typ a verzi vašeho prohlížeče, operačního systému a platformy;
• informace o navštívených stránkách, vyhledávaných informacích, čas strávený na Internetových stránkách a další statistiky; a
• informace ohledně vašich zvyků a preferencí.
Pokud si přejete mít přístup nebo další výhody z určitých funkcí našich Internetových stránek, můžeme požadovat poskytnutí následujících doplňujících údajů:
• základní identifikační údaje (jako je vaše jméno, poštovní/e-mailová adresa a telefonní číslo);
• obsah kontaktních formulářů, které odešlete prostřednictvím Internetových stránek;
• finanční údaje (jako jsou údaje o bankovním účtu);
• údaje o online registraci záruky na pneumatiky a referenční čísla;
• identifikační údaje o vozidle (včetně poznávací značky, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy);
• přihlašovací údaje; a
• další údaje relevantní pro jakýkoliv průzkum, který můžeme provádět ve vztahu k vašemu užívání Internetových stránek.
Upozorňujeme, že v některých zemích mohou být informace o identifikaci vozidel také získány z veřejně přístupných zdrojů, k nimž máme přístup, k propojení SPZ s identifikačními údaji o vozidle.
Zpracování plateb včetně zpracování plateb debetní a kreditní kartou provádí poskytovatelé služeb třetích stran, přičemž společnost Goodyear nezpracovává ani neukládá informace o kreditních nebo debetních kartách v souvislosti s transakcemi, k nimž dochází prostřednictvím Internetových stránek.  

Důsledky odmítnutí poskytnout osobní údaje

Žádná právní norma nevyžaduje, abyste společnosti Goodyear poskytovali své osobní údaje. Upozorňujeme však, že za určitých okolností může vaše odmítnutí poskytnout osobní údaje nebo přijmout soubory „cookies“ či nastavení prohlížeče ovlivnit vaše prohlížení a zabránit vám v používání určitých funkcí na našich Internetových stránkách.
Proto při každém shromažďování osobních údajů (např. ve formulářích) uvedeme, zda je poskytování takových údajů povinné (např. hvězdičkou) a důsledky odmítnutí poskytnout požadované údaje.

Soubory cookies a další podobné technologie

Naše Internetové stránky mohou používat „cookies“ nebo „webové prezenční signály“. Soubory „cookies“ jsou textové soubory, které mohou být umístěny ve vašem počítači, zařízení nebo systému při návštěvě našich Internetových stránek. Soubory cookies umožňují společnosti Goodyear poskytovat návštěvníkům Internetových stránek lepší služby pomocí nabídky na míru přizpůsobených možností. Obsahují informace, které jsou shromažďovány z vašeho zařízení a odesílány zpět na Internetové stránky při každé následující návštěvě, takže si stránky v průběhu času zapamatují vaše činnosti a preference. Shromažďované informace neobsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Zabezpečení

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provádí společnost Goodyear vhodná opatření k ochraně osobních údajů, které má v držení, proti ztrátě, zneužití a neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změnám a zničení, a aby dokázala reagovat na zneužití, ztrátu nebo neoprávněné použití těchto osobních údajů.
Informace, které společnost Goodyear shromažďuje, mohou být uloženy v systémech pro ukládání dat třetích stran (viz dále v části „Třeté strany - příjemci“). V těchto případech společnost Goodyear také vyžaduje, aby třetí strany používaly bezpečnostní postupy a systémy k zajištění bezpečnosti informací.

Účely a právní základ zpracování

Účely zpracovávání

Společnost Goodyear a zpracovatelé jednající za společnost Goodyear používají osobní údaje, které poskytnete společnosti Goodyear, k těmto účelům:  
• Registrace a správa uživatelů (například správa účtu a zodpovězení dotazů);
• Zpracování, nahrávání a sledování vašich nákupů, plateb, vracených plateb, záruk nebo slev;
• Objednání produktů nebo služeb;
• Měření využívání našich Internetových stránek (včetně přípravy statistik používání);
• Pravidelné zasílání propagačních e-mailů o našich produktech, speciálních nabídkách a informacích, které mohou být pro vás nebo pro společnost, pro kterou pracujete, zajímavé, a to s využitím e-mailové adresy, kterou jste poskytli (pokud se tak stalo);
• Výzvy k účasti na on-line průzkumech;
• Žádosti o zpětnou vazbu k produktům a službám;
• Zlepšování našich Internetových stránek; a
• Komunikace s vámi v rámci odpovědi na dotaz, který od vás obdržíme.
Vámi poskytnuté informace o online registraci záruky na pneumatiky nebudou použity k marketingovým účelům.

Právní základ zpracování

Nesmíme zpracovávat osobní údaje, pokud pro to není platný právní důvod. Proto budeme zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, když:
• jsme získali váš předchozí souhlas;
• zpracování je nezbytné k plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo k provedení předsmluvních kroků na vaši žádost;
• zpracování je nezbytné pro splnění našich právních nebo zákonných povinností (např. daňových nebo účetních povinností); nebo
• zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti Goodyear a nepřiměřeně neovlivňuje vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Upozorňujeme, že se při zpracovávání vašich osobních údajů na tomto základě vždy snažíme zachovat rovnováhu mezi našimi oprávněnými zájmy a vaším soukromím.
Příklady těchto „oprávněných zájmů“ jsou:
• profitování z cenově výhodných služeb (např. můžeme se rozhodnout použít určité platformy nabízené externími dodavateli ke zpracování dat);
• nabízení našich produktů a služeb našim zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům;
• lepší řízení a správa vztahů s našimi zákazníky a jejich údaji;
• zlepšení kvality služeb pro naše zákazníky zohledněním jejich preferencí v oblasti komunikačních prostředků (telefon, e-mail atd.) a frekvence;
• měření zájmu zákazníků o produkty společnosti Goodyear a získání lepšího porozumění interakce zákazníků s marketingovými e-maily, včetně provádění statistického a jiného průzkumu a analýzy údajů s ohledem na stav e-mailů (nedoručeno, doručeno, otevřeno);
• umožnění společnosti Goodyear nabízet reklamu a nabídky přizpůsobené jejím zákazníkům, aby mohla lépe prodávat své výrobky;
• prodej jakékoli části našeho obchodního závodu či našeho majetku nebo je-li veškerý náš majetek získáván třetí stranou, přičemž v těchto případech mohou být osobní údaje součástí jednoho z aktiv, které prodáváme;
• prevence podvodů nebo trestné činnosti, zneužití našich produktů nebo služeb, jakož i zabezpečení našich systémů IT, architektury a sítí; a
• splnit naše cíle v oblasti podnikové a sociální odpovědnosti.

Třetí strany - příjemci

Osobní údaje můžeme předávat našim zaměstnancům (v rozsahu, v němž je potřebují ke splnění svých úkolů) a jiným společnostem skupiny Goodyear. Tyto další společnosti ve skupině budou jednat jako další správce osobních údajů (v takovém případě budete samostatně informováni o tomto zpracování) nebo jen zpracovávat osobní údaje za správce osobních údajů a na jeho žádost (čímž by jednaly jako zpracovatel).
Kromě toho můžeme také předat vaše osobní údaje třetí stranám - zpracovatelům mimo skupinu Goodyear, k provedení výše uvedených účelů, v rozsahu, v němž je potřebují pro provedení pokynů, které jsme jim dali.
Tyto třetí strany - zpracovatelé zahrnují:
• naše poskytovatele služeb (IT), poskytovatele cloudových služeb a poskytovatele databází;
• naše konzultanty, dodavatele a poskytovatele služeb, kteří pomáhají společnosti Goodyear s propagací a marketingem jejích produktů a služeb; uchovávat a analyzovat osobní údaje; provádět uživatelská a spotřebitelská hodnocení, recenze a průzkumy; komunikovat s vámi za společnost Goodyear; a zpracovávat a plnit transakce, včetně nákupu a montáže pneumatik a / nebo jiných služeb pro vozidla; a je-li to jinak nezbytné poskytovat propagační komunikaci či služby uživatelům a zákazníkům Internetových stránek.
Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny:
• jakékoli třetí straně, na kterou převádíme některá z našich práv nebo povinností na základě příslušné smlouvy;
• jakémukoliv vnitrostátnímu a/nebo mezinárodnímu regulačnímu, vynucovacímu nebo výměnnému orgánu či soudu, u něhož jsme povinni tak učinit podle příslušných právních předpisů či nařízení, nebo na jejich žádost; a
• jakékoliv ústřední nebo místní správě a jiným statutárním nebo veřejným orgánům.
Žádné informace poskytnuté uživateli prostřednictvím formuláře pro online registraci záruky na pneumatiky, který je k dispozici na těchto Internetových stránkách, nebudou sdíleny s žádnou jinou třetí stranou, než je stanoveno právními předpisy.

Přeshraniční předávání dat

Osobní údaje předávané v rámci nebo mimo společnost Goodyear mohou být zpracovány také v zemi mimo Evropský hospodářský prostor, který zahrnuje členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko (dále jen „EHP“).
Pokud jsou vaše osobní údaje převedeny mimo EHP, před tímto převodem uzavřeme standardní smluvní doložky, které jsou schváleny Evropskou komisí, abychom zajistili požadovanou úroveň ochrany předávaných osobních údajů. V této záležitosti si můžete vyžádat další informace a získat kopii příslušné zavedené záruky uplatněním vašich práv, jak je uvedeno níže (viz část „Vaše práva“).

Uchovávání dat

Společnost Goodyear bude vaše osobní údaje uchovávat pouze [po dobu [1] roku od [vaší poslední návštěvy našich Internetových stránek].
Nicméně pokud si budou uživatelé přát, aby byly jejich osobní údaje z našich databází odstraněny před tímto termínem, mohou o to zažádat podle postupu popsaného níže.

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které zpracovává společnost Goodyear podle těchto Zásad. Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, můžete také požádat o jejich opravu. Společnost Goodyear veškeré takové informace neprodleně opraví.
Máte také právo:
• požádat o vymazání vašich osobních údajů;
• požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů;
• odvolat svůj souhlas, pokud společnost Goodyear získala váš souhlas se zpracováním osobních údajů (aniž by toto odvolání mělo vliv na zákonnost zpracování před odvoláním);
• vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; nebo
• vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely v určitých případech, kdy společnost Goodyear zpracovává vaše osobní údaje na jiném právním základě, než je váš souhlas,
a společnost Goodyear vyhoví těmto žádostem, odvoláním nebo námitkám, jak to vyžaduje platná právní úprava ochrany osobních údajů.
Máte také právo na přenositelnost údajů. To představuje právo získat osobní údaje, které jste poskytli společnosti Goodyear, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a požádat o předání těchto osobních údajů třetí osobě bez jakýchkoli překážek ze strany společnosti Goodyear a podléhající vaší vlastní povinnosti důvěrnosti.
Pro uplatnění výše uvedených práv zašlete e-mail na adresu [  privacy_office@goodyear.com     ] s oboustranným skenem/kopií vašeho dokladu totožnosti či pasu za účelem identifikace.
Pokud nechcete přijímat e-maily nebo jiná sdělení od společnosti Goodyear, upravte si své komunikační předvolby zasláním e-mailu na adresu [  privacy_office@goodyear.com       ]. Společnost Goodyear se bude zabývat všemi žádostmi o odstranění jmen z jakéhokoli poštovního nebo e-mailového seznamu v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.
Pokud máte další dotazy nebo nejste spokojeni s tím, jak společnost Goodyear zpracovává vaše osobní údaje, prosíme, informujte nás zasláním zprávy na [  Goodyear Czech s.r.o., Vyskočilova 1481/4, Praha 4, 14000       ] nebo e-mailu na adresu [  privacy_office@goodyear.com      ]. Vaši stížnost prošetříme a budeme vás co nejdříve kontaktovat.
Vždy také máte právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů.

Další internetové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky, které nepatří společnosti Goodyear, přičemž vynakládáme veškeré úsilí na to, abychom odkazovali pouze na internetové stránky, které sdílejí naše vysoké standardy a respekt k soukromí. Společnost Goodyear však neodpovídá za obsah nebo za postupy týkající se ochrany osobních údajů, které používají internetové stránky, jež nepatří společnosti Goodyear.

Děti

Společnost Goodyear vědomě neshromažďuje, nepoužívá ani nezveřejňuje žádné osobní údaje (např. jméno, adresu a telefonní číslo) dětí mladších 16 let prostřednictvím žádné Internetové stránky bez předchozího souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Společnost Goodyear nedovoluje dětem mladším 16 let, aby se zaregistrovaly nebo se účastnily soutěží nebo propagačních akcí na Internetových stránkách. Pokud se však rodič nebo opatrovník dítěte mladšího 16 let domnívá, že jeho dítě poskytlo společnosti Goodyear osobní údaje, měl by rodič nebo opatrovník společnost kontaktovat, pokud si přeje, aby tyto informace byly odstraněny z jejích systémů. Pokud společnost Goodyear získá informace o tom, že v jejích souborech jsou osobní údaje o dítěti mladším 16 let, ve vyhledatelné podobě, odstraní tyto údaje ze stávajících souborů.
Kromě toho by měl každý, kdo je mladší 16 let věku, požádat o svolení své rodiče nebo opatrovníka před použitím nebo zveřejněním osobních údajů na těchto Internetových stránkách.

Aktualizace těchto Zásad

Veškeré budoucí aktualizace zpracování vašich osobních údajů popsaných v těchto Zásad budou předem oznámeny na našich Internetových stránkách (prostřednictvím vyskakovacích oken nebo jinak), jakož i prostřednictvím našich dalších obvyklých komunikačních kanálů (např. e-mailem, pokud je k dispozici).

 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zručení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2 Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.